Netikino privaatsustingimused

Käesolevad tingimused on kehtivad alates 01.11.2020.

Netikino hindab kõrgelt teie privaatsust ja annab endast parima, et kaitsta teie isikuandmeid, mis on saanud Netikinole teatavaks. Käesolevates privaatsustingimustes Netikino selgitab, milliseid isikuandmeid, mis eesmärgil ja kui kaua Netikino töötleb ning millised on teie õigused seoses teie isikuandmetega ja kuidas te saate neid õigusi kasutada. Netikino kinoportaali ja e-poodi külastades ja kasutades nõustute käesolevates privaatsustingimustes kirjeldatud tegevustega. Kui te ei soovi jagada oma isikuandmeid Netikino ja tema partneritega, siis palun ärge külastage ega kasutage Netikino. Küsimuste korral pöörduge Netikino poole e-posti teel, saates teate aadressile info@netikino.ee.

Privaatsustingimuste sisukord

1. Sissejuhatus
2. Milliseid isikuandmeid Netikino töötleb
3. Kust saab Netikino teie isikuandmeid
4. Miks (ja mis eesmärgil) Netikino teie isikuandmeid töötleb
5. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
6. Lapsed Netikino kasutajatena
7. Kellele Netikino avaldab teie isikuandmeid
8. Teie isikuandmete säilitamine
9. Teie õigused ja kuidas neid kasutada.

1. Sissejuhatus

Netikino portaali opereerib Energiasäästu Invest OÜ (registrikood 11991353; asukoht Sõpruse pst 151, 13417 Tallinn, Eesti), kes on ühtlasi ka isikuandmete vastutavaks töötlejaks, st isikuks, kes otsustab, milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil kogutakse.

Netikino töötleb teie isikuandmeid selleks, et pakkuda teile Netikino veebilehel kättesaadavaid teenuseid (tellitavate filmide ja muude programmide, edaspidi käesolevates tingimustes nimetatud – filmid, vaatamine ning Netikino e-poest ostmine) ja parandada Netikino veebilehte ja teenuste pakkumist.

Teie isikuandmete osas on teil palju erinevaid õigusi. Näiteks võite paluda Netikinolt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist või kustutamist. Samuti võite piirata teie isikuandmete töötlemist ja nende töötlemisele vastu vaielda. Lisaks on teil õigus esitada järelevalveasutusele kaebus. Kõik loetletud õigused ja nende kasutamine on täpsemalt selgitatud 9. peatükis.

2. Milliseid isikuandmeid Netikino töötleb

Netikino selgitab, et isikuandmed on igasugune teave teie kohta, nagu näiteks nimi, e-postiaadress, aga ka teie eelistused filmide valimisel jne.

Alljärgnevalt on toodud näited selle kohta, milliseid isikuandmeid Netikino töötleb: teie nimi; e-posti aadress; kontaktaadress; telefoninumber; vanus; teile antud Netikino kood; teave maksete ja makseviiside kohta, nagu näiteks maksetunnus ja finantsseis, pangakonto number ja pangaandmed; asukoht; keeled, mida kasutate; eelistused teie valitud filmide suhtes; filmide vaatamise koht ja aeg; teie eelistused Netikino e-poes; teie e-posti suhtlus Netikinoga; teave teie arvuti või teiste teie poolt kasutatavate seadmete kohta, näiteks seadme ID; seadme ja tarkvara omadused, näiteks ühenduse andmed; küpsiste kaudu kogutud teave (vaata meie küpsiste tingimusi).

3. Kust saab Netikino teie isikuandmeid

Netikino saab teie isikuandmeid otse teilt, kui ostate Netikinost filme või teisi tooteid, saadate Netikinole e-kirja, annate tagasisidet Netikino teenuste kohta või vastate muul viisil Netikino küsimustele, valite makseviisi ja avaldate muul viisil oma eelistused.

Netikino kogub teie isikuandmeid ka automaatselt, kui kasutate Netikino poolt pakutavaid teenuseid. Näiteks kui otsustate vaadata Netikino poolt teie seadmes kättesaadavaks tehtud filmi.

Netikino saab teie isikuandmed ka teistest allikatest. Näiteks makseteenuse pakkujatelt, IT-partneritelt ja väga harva ka avalikest allikatest nagu meedia- ja riiklikud andmebaasid.

4. Miks (ja mis eesmärgil) Netikino teie isikuandmeid töötleb

Netikino kasutab teie isikuandmeid erinevatel õiguspärastel eesmärkidel ja alljärgnevalt kirjeldame näiteid.

Netikino töötleb teie isikuandmeid teile teenuste, nagu näiteks filmide vaatamise teenuse, pakkumiseks, ning Netikino e-poes teile erinevate toodete müümiseks. Ilma isikuandmeteta ei ole Netikinol võimalik filme teile kättesaadavaks teha ega Netikino e-poes teile tooteid müüa.

Netikino töötleb teie isikuandmeid ka selleks, et parendada ja arendada Netikino poolt pakutavaid teenuseid. Näiteks teie isikuandmete töötlemise tulemusel võib Netikino täiustada oma veebilehte, pakkudes teavet rohkemates keeltes. Teie poolt tehtud valikutest lähtuvalt saab Netikino täiendada pakutavate filmide ja Netikino e-poe toodete valikut, aidata teil saada paremaid teenuseid ja tagada, et saate filme vaadata kõikjal maailmas. Lisaks soovib Netikino pakkuda teile isikustatud teenuseid, sealhulgas isikustatud filmiportaali sisu ja reklaame, ning Netikino võib sel eesmärgil teie isikuandmeid töödelda.

Netikino töötleb teie isikuandmeid ka selleks, et tagada ja parandada Netikino teenuste turvalisust ning ennetada ja reageerida pettustele ning Netikino ja kolmandate isikute intellektuaalse omandi õiguste rikkumistele.

Netikino töötleb teie isikuandmeid selleks, et teiega Netikino pakutavate teenuste osas suhelda. Näiteks võib Netikino teiega e-posti teel suhelda, et vastata teie päringutele.

5. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Netikino tagab, et teie isikuandmete töötlemiseks on õiguslik alus.

Netikino töötleb teie isikuandmeid teiega lepingu sõlmimiseks ning Netikino poolt pakutud teenuste kasutamiseks Netikino ja teie vahel sõlmitud lepingu alusel ja selle täitmiseks. Netikino ja teie vaheline leping on sõlmitud alates teie poolt teenuse eest tasumisele kuuluva makse nõuetekohasest teostamisest.

Netikino võib teie isikuandmeid töödelda ka Netikino õigustatud huvi alusel. Selliseks õigustatud huviks on Netikino teenuste parendamine ja arendamine 4. peatükis kirjeldatud viisil.

Netikinol võib olla ka seadusest tulenev kohustus teie isikuandmete töötlemiseks. Näiteks pettuste ja muude rikkumiste ennetamiseks.

6. Lapsed Netikino kasutajatena

Lapsed võivad kasutada Netikino teenuseid, näiteks vaadata Netikino pakutavaid filme, kui neil on vanema või eestkostja luba. Netikino ei kogu sihilikult andmeid teie vanuse kohta.

7. Kellele Netikino avaldab teie isikuandmeid

Netikino võib teie isikuandmeid avaldada Netikino sellistele teenusepakkujatele, ilma kelle teenusteta ei saa Netikino teile teenuseid osutada. Netikinol on lepingulised suhted kolmandate isikutega, muuhulgas järgmiste teenuste saamiseks: IT ja infrastruktuur, projektijuhtimine, turundus ja reklaam, kommunikatsioon, maksed, filmide voogedastus ja tehniline edastamine, posti- ja kullerteenused, samuti filmiga seotud intellektuaalse omandi õiguste omajatega. Kolmandast isikust teenusepakkujad võivad eelviidatud teenuste Netikinole osutamise käigus saada ligipääsu teie isikuandmetele. Netikino ei suuna kolmandast isikust teenusepakkujaid kasutama teie isikuandmeid muuks otstarbeks kui üksnes seoses nende poolt teenuste osutamiseks.

Netikino teenuste pakkumine võib olla seotud või teenuste pakkumine võib toimuda kolmandate isikute platvormide või kolmandast isikust teenusepakkujate kaudu (näiteks Vimeo, Everypay ja Paypal). Seetõttu soovitab Netikino teil tutvuda kolmandast isikust teenusepakkujate privaatsustingimustega, kuna need võivad erineda käesolevatest privaatsustingimustest.

Netikino võib samuti avaldada teie isikuandmeid seoses ettevõtte üleandmisega, näiteks ümberkorraldamise, ühinemise, müügi vms käigus. Eelviidatud juhul teeb Netikino kõik selleks, et teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Netikinol võib olla ka seadusest tulenev kohustus teie isikuandmete avaldamiseks mis tahes isikule (nt teie eestkostjale) ning valitsusasutustele ja muudele haldusorganitele (Andmekaitseinspektsioonile, politseile, kohtutele, Maksu- ja Tolliametile jne), samuti intellektuaalomandi õiguste valdkonnas tegutsevatele kollektiivse esindamise organisatsioonidele.

Juhul, kui Netikino peab teie isikuandmed avaldama väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse või ühingutele, järgib Netikino kõiki õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

8. Teie isikuandmete säilitamine

Netikino säilitab teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.

Netikino järgib kohaldatavat õigust, otsustamaks, kui kaua Netikino peab teie isikuandmeid säilitama.

Juhul kui kohaldatav õigus ei näe ette kohustuslikku andmete säilitamise aega, säilitab Netikino teie isikuandmed seni, kuni möödub teie ja Netikino poolt teineteise vastu või järelevalveasutusele nõuete esitamise tähtaeg.

9. Teie õigused ja kuidas neid kasutada

Teil on oma isikuandmetega seoses alljärgnevad õigused:

Õigus juurdepääsule – see tähendab, et võite küsida Netikinolt kinnitust selle kohta, et Netikino töötleb teie isikuandmeid. Kui Netikino töötleb teie isikuandmeid, võite küsida Netikinolt muuhulgas järgmist teavet: töötlemise eesmärki; milliseid andmeid Netikino töötleb; kellele Netikino on avalikustanud või avalikustab teie isikuandmeid; teavet teie õiguste kohta; teavet teie isikuandmete päritoluallika kohta.

Õigus andmete parandamisele – see tähendab, et te võite anda Netikinole teada, et Netikino poolt töödeldavad isikuandmed ei ole täpsed, ja te võite paluda Netikinol parandada ebaõiged isikuandmed.

Õigus andmete kustutamisele – see tähendab, et kui esinevad õigusaktis sätestatud asjaolud (näiteks isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses neid on töödeldud, isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult, isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita kohaldatavat õigust), võite paluda Netikinol oma isikuandmed kustutada. Netikino soovib lisada, et õigus andmete kustutamisele ei ole piiramatu ning Netikino ei pea isikuandmeid kustutama, kui isikuandmeid tuleb säilitada seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele – see tähendab, et kui esinevad õigusaktis sätestatud asjaolud (näiteks isikuandmete õigsus on vaidlustatud; isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei soovi isikuandmete kustutamist; Netikino ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks), võite paluda Netikinol hoiduda teie isikuandmete töötlemisest. Kui te olete õiguspäraselt piiranud isikuandmete töötlemist, võib Netikino siiski isikuandmeid töödelda õigusnõuete koostamise, esitamise ja kaitsmise eesmärgil ning teie sellekohasel nõusolekul. Netikino selgitab siiski, et ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole Netikino lehel pakutavate teenuste kasutamine ja Netkino e-poest ostmine võimalik.

Andmete ülekandmise õigus – see tähendab, et juhul, kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingul ja selline töötlemine on automatiseeritud, siis võite te paluda, et Netikino edastaks teie poolt Netikinole esitatud isikuandmed teisele vastutavale töötlejale, eeldusel, et selline toiming on tehniliselt võimalik.

Õigus esitada vastuväiteid – see tähendab, et te võite esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub avalikes või Netikino õigustatud huvides, ja Netikino lõpetab teie isikuandmete töötlemise, kui töötlemise jätkamiseks puudub õiguslik alus. Samuti võite anda Netikinole teada, et te ei soovi enam, et Netikino töötleks teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil.

Ülalnimetatud õiguste kasutamiseks saatke Netikinole aadressile info@netikino.ee e-kiri koos teie taotlusega ja Netikino vastab teie päringule 30 päeva jooksul.

Õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele – see tähendab, et kui te leiate, et teie isikuandmete töötlemine rikub määruses (EL) 2016/679 sätestatud andmekaitse üldist regulatsiooni, on teil õigus esitada nõue Euroopa Liidu selle liikmesriigi järelevalveasutusele, kus te elate, töötate või kus toimus väidetav rikkumine.

Netikino võib käesolevaid privaatsustingimusi muuta tulenevalt kohaldatavate õigusaktide ja Netikino tegevuse ja praktika muutumisest. Netikino avaldab privaatsustingimuste ajakohase versiooni alati oma veebilehel, kus see on teile kättesaadav.

See veebileht kasutab küpsiseid, et pakkuda Sulle teenuseid, personaliseerida veebilehe sisu ja analüüsida liiklust veebilehel.
Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsistega.
Loe Veel

NÕUSTUN